euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Fastu Bratislava - Interiérový dizajn

 

Pre výkon povolania - interiérový dizajnér - je stanovený zvláštny právny režim. Dôvodom je zvýšená osobná zodpovednosť fyzickej osoby

a. charakteristika profilu absolventa:

Pre výkon povolania - interiérový dizajnér - je stanovený zvláštny právny režim. Dôvodom je zvýšená osobná zodpovednosť fyzickej osoby za výkon činností uspokojujúcich individuálne a premenlivé potreby klientov a zároveň aj verejný záujem, pohybuje sa na hranici medzi architektúrou a dizajnom. Absolvent – interiérový dizajnér – je schopný rozumieť kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a vnútorného prostredia. Chápe úlohu architekta a dizajnéra voči klientovi a spoločnosti, čo závisí od kultivovaného, analytického a tvorivého myslenia. Je spôsobilý komplexne vypracovať interiérové návrhy a projekty pre potreby plnohodnotného užívania stavieb. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky o tvorbe interiérov stavieb, ich súčastiach, interiérových prvkoch a ich dizajne. Poznatky sú založené na štúdiu dizajnu a interiéru, rozvíjanií praktických schopností, ich uplatnení v samostatnej interiérovej tvorbe. Absolvent je schopný tvorivej koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej profesionálnej konfrontácie. Dokáže analyzovať problémy a navrhovať dizajn celku i častí interiéru v oblastiach vymedzených aj príbuznými študijnými programami FA (architektúra). Získa hlbšie znalosti a zručnosti v oblasti vnútornej architektúry, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov interiéru.

b. teoretické vedomosti:

Predpokladá sa, že absolvent 2. stupňa ŠP Interiérový dizajn ukončil prvostupňové štúdium v odbore dizajn, resp. v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov s mimoriadnym talentom, ktorí absolvujú I.stupeň štúdia v príbuznom alebo aj vzdialenejšom odbore je možné navrhnúť v II. stupni špeciálny študijný program. Jeho dĺžka bude 3 roky oproti štandardnej dvojročnej dĺžke magisterského štúdia. Absolvent získa primerané vedomosti z teórie a dejín architektúry a dizajnu, z príbuzných umení ovplyvňujúcich kvalitu interiérového návrhu, zodpovedajúce vedomosti z architektúry, potrebné pre navrhovanie a projektovanie interiérov objektov, vedomosti z humanitných vied, potrebné pre chápanie vzťahov medzi ľuďmi, stavbami a vnútorným prostredím. Získa vedomosti o spôsobe tvorby vhodného návrhu interiéru, primerané vedomosti o vnútornom prostredí budov tak, aby v nich bola zabezpečená duševná pohoda, telesné zdravie, harmónia a klimatická ochrana, primerané poznanie materiálovej a technickej základne pre vyhotovenie realizačného projektu interiéru.
c. praktické schopnosti a zručnosti:
Chápanie dizajnérskej profesie a úlohy architekta v spoločnosti s dôrazom na vnímavosť sociálnych potrieb, poznanie metód prieskumov a schopnosť pripraviť rozbor podmienok pre navrhovaný projekt, schopnosť vytvoriť interiérový návrh uspokojujúci estetické, ako aj technické požiadavky, schopnosť navrhovať a projektovať podľa cenových možností užívateľa a v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.
d. doplňujúce vedomosti a schopnosti:
Znalosti o podmienkach pre výkon povolania interiérového dizajnéra podľa princípu slobodného pohybu osôb. Základné znalosti o právnych, ekonomických a manažérskych zásadách vedenia dizajnérskej kancelárie. Získa tiež primerané poznanie financovania interiérového projektu, riadenia projektu a kontroly rozpočtu. Je spôsobilý organizovať vlastné vzdelávanie a odborný rast, nadobudnúť morálne a etické vlastnosti a právne vedomie pre výkon povolania interiérový dizajnér.

e. uplatnenie absolventa v praxi:

Interiérový dizajnér, na základe teoretických vedomostí, osvojení si tvorivých metód práce dizajnéra a interiérového architekta pri výkone povolania uplatňuje nezávislé tvorivé myslenie a schopnosti v praxi. Je spôsobilý samostatne navrhovať interiéry objektov originálnym spôsobom, uplatňujúc najnovšie poznatky odboru a súvisiacich odborov, ktoré sa daného problému bezprostredne ale i sprostredkovane dotýkajú. Má predpoklady pre vedenie a koordináciu pracovného tímu pri navrhovaní, projektovaní a realizácii interiérov stavieb vrátane dozoru pri realizácii. Vzdelanie v odbore umožňuje uplatnenie aj v iných profesiách súvisiacich s dizajnom, architektúrou, (odborné funkcie štátnej správy, vydavateľská a edičná činnosť, komerčná činnosť na trhu so zariaďovacími prvkami interiérov a ich doplnkami, pedagogická činnosť na stredných odborných školách a pod.) Absolvent je tiež spôsobilý pre štúdium 3. stupňa a pre vedecko-výskumnú činnosť v procese tvorby životného prostredia.

www.fa.stuba.sk


Ohodnoťte:
5%

Hodnotené 48 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS