euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Fastu Bratislava - dizajn výrobkov

 

Absolvent Bc. štúdia dizajnu je schopný tvorivo porozumieť výtvarným, technickým a kultúrnym vzťahom pri vývoji dizajnu jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru.

a. charakteristika profilu absolventa:

Absolvent Bc. štúdia dizajnu je schopný tvorivo porozumieť výtvarným, technickým a kultúrnym vzťahom pri vývoji dizajnu jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru. Jeho vedomosti ho oprávňujú pracovať tímovo pri riešení dizajnu čiastkových úloh v oblasti priemyselného dizajnu, resp. pri riešení redizajnu výrobkov spotrebného charakteru. Má základné predpoklady zvládnuť koordináciu prepojenia umelecko-estetických aspektov vývoja výrobku s jeho základnými technickými parametrami. Môže kreatívne vstupovať i do riešenia dizajnu interiérového charakteru. Je spôsobilý vypracovávať dizajnérske návrhy súvisiace s tvorbou životného prostredia s dôrazom na ekologickú únosnosť a recyklovateľnosť novovznikajúceho produktu. Má základné vedomosti z tvorby grafického dizajnu a jeho uplatnenia v priemyselnom dizajne. Je morálne a odborne zdatný zvládnuť základnú prípravnú tvorivú a realizačnú činnosť a súvisiace doplnkové činnosti spojené s výkonom povolania dizajnér.

b. teoretické vedomosti:

Má zodpovedajúce vedomosti z teórie /teória dizajnu/, z príbuzných teoretických umeleckých odborov /dejiny výtvarného a úžitkového umenia/. Má primerané vedomosti z technických odborov /technologickosť konštrukcie výrobkov/ potrebných pre tvorbu dizajnu, ktoré mu umožňujú vytvárať koncepty jednoduchších i tvarovo zložitejších predmetov spotrebného i technického charakteru. Má vedomosti o vhodnosti použitia materiálov a ich spracovania. / technológia obrábania/, ako i ich vhodnej likvidácii po skončení morálno-technickej opodstatnenosti výrobku. /ekologické aspekty tvorby/. Taktiež má primerané znalosti o vzťahu človeka a jeho pracovného i celkového životného prostredia /ergonómia/, tak aby bola zabezpečená duševná rovnováha užívateľa.

c. praktické schopnosti a zručnosti:

Získané výtvarno-umelecké profesionálne kvality zamerané na tvorbu štúdií dizajnérskych riešení i konečného dizajnu produktu /ateliér priemyselného dizajnu/. Spoznáva spôsoby získavania základných metód pri uplatnení elektronických informácií a ich aplikácie pri navrhovaní /počítačová kompozícia a prezentácia/ v súlade s požiadavkami na výtvarné riešenie a pôsobenie dizajnu výrobku pri zohľadnení ergonómie a základov marketingu.

d.doplňujúce vedomosti a schopnosti:

Absolvent Bc. má základné vedomosti o právnych a ekonomických aspektoch dizajnérskej tímovej i samostatnej tvorby/ právna ochrana/ čo mu umožňuje použiť získané informácie pri možnostiach a spôsoboch právnej ochrany práce dizajnéra a jeho výsledného pracovného produktu.

e.uplatnenie absolventa v praxi

Bc. dizajnér na základe získaných vedomostí a praktických poznatkov, ale i teoretických znalostí osvojenia si práce dizajnéra nájde uplatnenie ako tímový tvorivý pracovník pri tvorbe priemyselného výrobku v oblasti spotrebného charakteru, ale taktiež vo sfére tvorby čiastkových prvkov dizajnu ostatných užšie nešpecifikovaných oblastí dizajnu, kde uplatňuje najnovšie získané poznatky z odboru a príbuzných vedných a umeleckých odborov. Má predpoklady uplatniť sa aj v iných profesiách súvisiacich s dizajnom /špeciálna modelárska práca, odborná práca v 3D a obchodné poradenstvo/. Mimoriadne talentovaný absolvent má predpoklady pre štúdium na druhom stupni Mgr. špecializácie.

1.6. CHARAKTERISTIKA OBSAHU ŠTUD. PROGRAMU

Poslucháč študijného programu Dizajn výrobkov na prvom stupni štúdia svoj výtvarný talent začína rozvíjať prostredníctvom predmetov zameraných na výtvarné disciplíny - Kreslenie I., II., Modelovanie I., II., Písmo I., II., Farba, Farba v priestore, Fotografia, Kreatívne modelovanie, Bionické modelovanie, Grafická prezentácia, Figurálna kresba.
Počet výtvarných povinných predmetov 15 Hod. 102 Kredit 125 Počet výtvarných výberových predmetov 12 Hod. 34 Kredit 36
Charakteristika ateliérov:

Základy dizajnu I.:

oboznámenie sa s problematikou základných kompozičných, výtvarných a dizajnérskych pravidiel. Narábanie s hmotou, svetlom, linkou, štruktúrou.
Základy dizajnu II.: prvé aplikovanie konkrétnych dizajnérskych návrhov v podobe veľmi jednoduchých konštrukčných technologických a výtvarných štruktúr.
Ateliér priemyselného dizajnu I.: riešenie jednoduchých úloh, ktoré obsahujú prvé ergonomické, konkrétne technologické a konštrukčné vstupy. Výstup úlohy je realizovaný v podobe trojrozmerného modelu.
Ateliér priemyselného dizajnu II.: poslucháč v tomto ateliéri rieši náročnejšie vzťahy priemyselného návrhu, zaoberá sa problematikou zložitejších štruktúr v konštrukcii, technológii, je nútený akceptovať výsledky marketingu.
Ateliér priemyselného dizajnu III.: v tomto ateliéri poslucháč má možnosť oboznámiť sa s komplexnejšie riešenými úlohami /grafika, obal, farba, vyspelé technológie a konštrukcie./
Ateliér priemyselného dizajnu IV.: program v tomto ateliéri je zameraný na väčšie priemyselné celky.
Ateliér priemyselného dizajnu V.: náplň tohto ateliéru je smerovaná k záverečnej bakalárskej práci so snahou integrovať všetky vedomosti a rozvíjať kreativitu absolventa.
Ateliérová tvorba od At. II po At. V dáva možnosť výberu podľa osobnostného resp. druhového zamerania.


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 50 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS